"ჩვენ შვი­ლებს არ ვიც­ნობთ" - შალ­ვა ამო­ნაშ­ვი­ლი

ქარ­თვე­ლი პე­და­გო­გი და ფსი­ქო­ლო­გი, შალ­ვა ამო­ნაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუქ­ზე" ვი­დე­ო­მი­მარ­თვას ავ­რცე­ლებს. ვი­დე­ოს სა­შუ­ა­ლე­ბით ის მო­ზარ­დის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის გახ­მა­უ­რე­ბულ ფაქტს და თვით­მკვლე­ლო­ბის შემ­თხვე­ვებს ეხ­მი­ა­ნე­ბა.


ამო­ნაშ­ვი­ლი მი­მარ­თავს რო­გორც ზრდას­რუ­ლებს, ასე­ვე მო­ზარ­დებს. ფსი­ქო­ლო­გი მი­იჩ­ნევს, რომ ბავ­შვებს ორი მთა­ვა­რი რამ სჭირ­დე­ბათ - გა­გე­ბა და თა­ვი­სუფ­ლე­ბა.


"ყვე­ლა­ფერს, რაც ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში ხდე­ბა, მი­ზე­ზის და შე­დე­გის კა­ნო­ნი ჰქვია, არც ერთი შე­დე­გი არ არის მი­ზე­ზის გა­რე­შე. თუ ამ ფაქტსაც ჩა­ვუკ­ვირ­დე­ბით, უთუ­ოდ და­ვი­ნა­ხავთ მი­ზე­ზებს, მე კი ნაირ-ნაირ მი­ზეზ­თა შო­რის ვხე­დავ კი­დევ ერთს, მთა­ვარს. საქ­მე ის არის, რომ ჩვენს შვი­ლებს არ ვიც­ნობთ. ვიც­ნობთ მათ მხო­ლოდ ერთი მხრი­დან, გა­რეგ­ნუ­ლი მხრი­დან - რო­გორ მო­დი­ან ჩვენ­თან, რას გვე­ლა­პა­რა­კე­ბი­ან, ჩვენ თვი­თონ რას ვე­უბ­ნე­ბით, რო­გორ ვხე­დავთ, ვიც­ნობთ მხო­ლოდ ასე.

მაგ­რამ ბავ­შვებს სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბაც აქვთ და ეს ცხოვ­რე­ბა მათ­თვის არ არის ად­ვი­ლი. ჩვენ თუ ეს არ ვი­ცით, მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა ძა­ლი­ან გაგ­ვი­ჭირ­დე­ბა.


კომენტარები:

ფართი შოპი